NegoPro - משרת מתמחה

NegoPro מחפשת מתמחה בתחומים הבאים:

משא ומתן, גישור, ניהול קונפלקטים

ההתמחות לתקופה מינימלית של שנה.

המתמחה יעבוד בצמידות עם עו"ד נוי ארז בתחומי הפעילות של NegoPro וכן יתלווה לפעילות בתיקי גישור במסגרת גישורים אי. די. אר בע"מ (www.gishurim-adr.com).

על המתמחה להיות בוגר קורס גישור וכן תוכנית פרקטיקום מוכרת.

עדיפות תנתן לבוגר תוכנית תואר שני בלימודי ישוב סכסוכים ו/או תוכניות אקדמיות עם דגש על משא ומתן וגישור.
היקף המשרה ותנאיה יקבעו על בסיס התאמת המתמחה.
מועמד/ת הרואה עצמו מתאים למשרה יפנה בצירוף קורות חיים.